STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHEMICKÉ

Článek 1

Základní ustanovení
 1. Česká společnost chemická (ve zkratce ČSCH) je profesní, dobrovolná, výběrová organizace občanů s orientací na chemii a příbuzné obory.
 2. ČSCH je sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, její historie sahá bez přerušení až do roku 1866. ČSCH má právní subjektivitu.
 3. Sídlem ČSCH je Praha 1, Novotného lávka 5.
 4. ČSCH působí na celém území České republiky. Kromě toho má zahraniční členy, kteří se mohou sdružovat do místních poboček.
 5. ČSCH používá znak hranatý se siluetou Erlenmeyerovy baňky s písmeny ČSCH a dále historický znak kulatý s šestiúhelníkem a kruhem, který se uvádí při zvláštních příležitostech. Oba znaky jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto stanov, která je jejich nedílnou součástí.
 6. Pro zahraniční komunikaci používá ČSCH anglický název Czech Chemical Society.

Článek 2

Činnost ČSCH
 1. ČSCH při své činnosti plní zejména tyto úkoly:
  1. provádí vědeckou, vývojovou, poradenskou a odbornou činnost; usiluje o rozvoj chemických oborů podporováním vědecké a pedagogické činnosti, šířením nových poznatků do praxe a popularizací těchto oborů, podílí se na mezinárodních projektech;
  2. orientuje zájem svých členů na aktuální problémy chemie ovlivňující budoucnost lidského společenství, rozvíjí prognostickou činnost;
  3. objasňuje význam a roli chemie nejširší veřejnosti zejména ve vztahu k životnímu prostředí, propaguje její výsledky;
  4. přispívá ke zvyšování odborné úrovně všech svých členů, poskytuje jim pomoc při jejich odborné práci;
  5. spolupracuje při zvyšování odborné úrovně vyučování chemie na školách všech stupňů;
  6. spolupracuje při organizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů v chemických oborech;
  7. usměrňuje a ovlivňuje stanoviska řídících orgánů všech stupňů odbornými expertizami a prognózami;
  8. propaguje výsledky české vědy ve vztahu k zahraničí;
  9. podporuje formování pozitivního vztahu k chemii a chápání hodnoty chemických oborů na úrovni státních orgánů, vlády a ostatních institucí;
  10. prosazuje a napomáhá uplatňování morálního kodexu chemika;
  11. sleduje, brání a rozvíjí profesionální, právní, materiální a sociální zájmy svých členů a společné zájmy všech chemiků při plnění jejich společenské úlohy;
  12. pro své členy získává kvalitní služby a výhody cestou partnerských organizací (firem);
  13. spolupůsobí aktivně na poli vytváření, zdokonalování a užívání chemického názvosloví a terminologie.
 2. Ke splnění svých úkolů a cílů ČSCH zejména:
  1. pořádá pravidelný vědecký sjezd ČSCH;
  2. provádí vědeckou, vývojovou, poradenskou a odbornou činnost; pořádá symposia, kongresy, konference, vědecké sjezdy, letní školy, kurzy, přednášky, diskuse, semináře, výstavy, zájezdy apod.;
  3. vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v chemických oborech a podílí se na publikační praxi;
  4. zpracovává expertizy, odborná posouzení a prognózy pro orgány všech stupňů;
  5. publikuje, vydává např. časopisy, knihy a klasické, obrazové, elektronické a internetové publikace (aniž by jejich výčet v tomto bodě byl vyčerpávající či limitující);
  6. vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky;
  7. vyjednává s veřejnými institucemi včetně účasti na tvorbě legislativy týkající se oboru;
  8. sestavuje republikové seznamy odborníků a na vyžádání z nich deleguje nebo je poskytuje pro potřeby oprávněných státních a mezinárodních orgánů;
  9. vstupuje do právních vztahů k jiným osobám, přijímá zaměstnance, vede hospodaření a účty, uzavírá smlouvy;
  10. peníze plynoucí z některé své činnosti užívá pouze k naplnění cílů činnosti ČSCH.
 3. ČSCH spolupracuje se sesterskými společnostmi a jinými právními subjekty a jednotlivci v rámci republiky i na poli mezinárodním všude tam, kde větší entita, nebo naopak větší různorodost povede k dosažení cílů.
 4. ČSCH působí v mezinárodních organizacích v oblasti svého zaměření, zastupuje v nich zájmy svých členů, partnerů a České republiky.
 5. ČSCH je politicky a nábožensky neutrální, ve smyslu svého Etického kodexu nesouhlasí s jakoukoliv politikou rozdělující občany podle národnosti, pleti, náboženství, pohlaví, majetku a podobných kritérií. Ve smyslu tohoto kodexu odmítá extremismus, násilí a neetické jednání.
 6. ČSCH ve své činnosti nenaplňuje skutkovou podstatu práce politické strany nebo církevní či náboženské společnosti.

Článek 3

Etický kodex
Naše civilizace, jak ji známe dnes, je neodmyslitelně vázána na pokrok v chemii a hluboce váží odpovědnost k lidem a k příštím generacím. Mnoho věcí, které se dnes zdají být naprosto normální, bylo před nedávnou dobou nemyslitelných. Díky chemii je dnes mnoho lidí pravidelně zásobováno potravinami, dostatečným množstvím účinných léků a dalšími hodnotami tak, že střední doba života lidí roste a je dvojnásobná ve srovnání se stavem v minulém století. Ve svém každodenním životě také přijímáme výhody používání stále lepších materiálů. Nicméně jsou chemici stále konfrontováni s potřebou nových řešení. Dramaticky rostoucí množství lidí na Zemi musí být nejen nasyceno, ale i ošaceno a stále ještě mnoho nemocí nemůže být ani léčeno. I v nadšení pro nové objevy chemici nikdy neztrácejí ze zřetele etické a společenské standardy. Je samozřejmé, že všechny nové metody a pokrok obsahují rizikové faktory, jež jsou kriticky vnímány širokou veřejností. Bezpečnostní standardy jsou v celém oboru vysoké, což spolu s vysokou úrovní chemického vzdělávání a bezpečnostní výchovy vytváří jedinečné podmínky pro další rozvoj. Chemici jsou si vědomi šíře problematiky a dopadu své práce a vědomě přebírají odpovědnost k příštím generacím stejně jako k vysokému standardu života, který by měl pokračovat do budoucna.
ČSCH podporuje svobodu, toleranci a pravdu ve vědě a k této podpoře zavazuje své členy. Za zvláštní poslání bere na sebe snahu o zlepšování pozice chemie, chemických vědomostí a dovedností. Všichni členové ČSCH jsou si vědomi faktu, že jako odborníci jsou zvláště odpovědni za dopad své práce na lidi a životní prostředí. ČSCH a její členové podporují a prosazují udržitelný a trvalý rozvoj společnosti, hospodářství a životního prostředí. V jejich činnosti je vždy obsažen prvek odpovědnosti příštím generacím. Dodržují všechna zákonná ustanovení týkající se jejich práce, jejich výsledků a dopadu a jsou proti zneužití chemie, jak např. při vyvíjení chemických zbraní nebo návykových látek. Jsou zavázáni k použití pravdivých údajů při získávání a šíření chemických znalostí a nepoužívají nečestných metod.
Jednání proti těmto principům ničí pověst profese jako takové a je neslučitelné se členstvím v ČSCH. Chemici nesou osobní odpovědnost za svoji práci a za informace produkované jako její důsledek. Přitom musí brát na zřetel kterýkoliv z následujících požadavků tak, jak mohou být použity v jejich vlastním oboru. K naplnění těchto idejí se členové ČSCH zavazují:
 1. Identifikovat účel kterékoliv zamýšlené práce k tomu, aby bylo jisté, že je potřebná, užitečná a je pravděpodobné, že bude úspěšná. Zvážit její důsledky společenské a dopad na životní prostředí.
 2. Ujistit se, že všechna práce je ihned kompetentně, přesně a neodstranitelně zaznamenávána osobou, která práci provádí, a že následné zpracování a hlášení zajistí její integritu a použitelnost tak dlouho, jak to může být potřeba.
 3. Ujistit se, že všechny materiály, včetně vzorků, jsou identifikovány, je s nimi bezpečně zacházeno, jsou řádně používány, transportovány, rozdělovány a zařazovány a že je k dispozici náležitá informace, která se jich týká.
 4. Nést plnou odpovědnost za přijatou práci a technická rozhodnutí konzistentní s bezpečností, zdravím a obecným prospěchem lidí a neprodleně odkrývat všechny faktory, které je mohou ohrozit, nebo negativně ovlivnit životní prostředí.
 5. Respektovat zákony a uznávané hodnoty země, v níž působí.
 6. Vyhýbat se “konfliktu zájmů” ať již skutečnému nebo cítěnému všude tam, kde by mohlo dojít k ovlivnění odborného řešení či k negativnímu dopadu na životní prostředí, kde je to možné, a odhalovat jak tyto konflikty, tak zúčastněné “strany”, pokud jsou známy.
 7. Být čestní a realističtí v nárocích a odhadech založených na dostupných údajích.
 8. Zachovávat nestrannost v rozhodování a posuzování.
 9. Odmítat úplatky v jakékoliv formě.
 10. Používat pouze ty tituly a označení, na něž mají právo.
 11. Zlepšovat úroveň chemického vzdělání.
 12. Udržovat a zlepšovat odbornou a technickou kompetenci a pověřovat ostatní odbornými a technologickými úkoly pouze pokud to umožňuje jejich úroveň kvalifikace a odborné praxe, nebo až po plném odhalení souvisejících omezení.
 13. Vyhledávat, přijímat a nabízet čestnou kritiku technických prací vedoucí ke zjištění a nápravě technických chyb a náležitě uvádět autorství ostatních.
 14. Chovat se stejně ke všem, bez ohledu na jejich funkce, rasu, náboženství, pohlaví, zdravotní stav, věk či národnost.
 15. Vyhýbat se možné úhoně na zdraví, reputaci, zaměstnání či majetku ostatních na základě falešných informací či zlého úmyslu.
 16. Pomáhat kolegům a spolupracovníkům v jejich profesním rozvoji a podporovat je v dodržování tohoto kodexu.

Článek 4

Členění ČSCH
 1. ČSCH se člení na pobočky a na odborné skupiny.
 2. Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady, zejména ve významných vědeckých, pedagogických nebo průmyslových centrech České republiky i mimo ni, podle zájmu členů.
 3. Odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČSCH. Sdružují členy ČSCH podle jejich odborného zájmu.
 4. Na úrovni odborných skupin může Hlavní výbor ustanovit i jiné zájmové skupiny v rámci ČSCH (Sekce mladých chemiků, klub nositelů určitých ocenění, titulu Evropský chemik, či Profesní klub chemiků aj.).
 5. Pobočky a odborné skupiny nemají právní subjektivitu.
 6. Pobočka, odborná či jiná skupina podle tohoto paragrafu může být ustavena Hlavním výborem na základě návrhu, který podpoří svým zájmem o členství min. 10 členů ČSCH. Součástí návrhu je návrh vedení pobočky vzešlý z voleb těchto zájemců. Volba může být korespondenční.
 7. Hlavní výbor projedná další existenci pobočky, jejíž počet členů klesne pod 10, vždy na návrh sekretariátu Společnosti. K projednávání tohoto bodu musí být prokazatelně pozván předseda a zástupce výboru pobočky / skupiny.

Článek 5

Členství v ČSCH
 1. Členství v ČSCH je individuální nebo kolektivní.
 2. Zvláštním oceněním je členství čestné, definované zvláštním článkem těchto Stanov.

Článek 6

Individuální členství
 1. O přijetí za člena rozhoduje Hlavní výbor (dále jen HV). Členství vzniká rozhodnutím HV a zaplacením příspěvků (zápisného).
 2. Členem se může stát občan ČR, nebo jiného státu, který se písemně přihlásí za člena a splňuje podmínky přijetí do ČSCH.
 3. Obecnými podmínkami pro přijetí se rozumí souhlas se Stanovami, závazek dodržovat a uplatňovat Etický kodex, zaplacení členských příspěvků (či předložení dokladu požadovaného pro jejich prominutí) a zápisného (je-li stanoveno). Žadatel o členství v ČSCH stvrdí na přihlášce, že nebyl soudně trestán za trestný čin majetkové povahy (včetně úplatkářství), trestný čin spojený se skutkem obecného ohrožení chemické podstaty, ani mu nikdy nebyl soudem vysloven zákaz činnosti v kterémkoliv oboru chemie a nebyl mu ani takový trest zahlazen; zároveň stvrdí podpisem, že souhlasí se Stanovami, zavazuje se dodržovat a uplatňovat Etický kodex.
 4. Svým podpisem stvrdí i svůj souhlas, že data uvedená v přihlášce a data o placení přípěvků, poplatků a předplatných může ČSCH pro vnitřní potřebu zavést do databáze členů, ať je vedena jakýmkoliv způsobem. Členové, kteří takový souhlas explicitně nedali na přihlášce (ve verzi), kterou podepsali, mají půl roku od nabytí platnosti Stanov na to, aby zvážili zrušení svého členství. Po této době se má za to, že souhlas se začleněním svých osobních dat do databáze poskytli. Obsah shromažďovaných informací v databázi a její formu stanoví HV. Informace z databáze členů nesmí být předmětem obchodu a jako taková je určena pouze pro vnitřní potřebu Společnosti. Organizační jednotky Společnosti (pobočky, skupiny…) mají právo obdržet výpis, týkající se členů této jednotky s tím, že tyto informace nesmí být zcizeny a mohou být použity výhradně pro vnitřní potřebu jednotky či Společnosti.
 5. Přihláška za člena vyžaduje doporučení dvou členů ČSCH. V případech, kdy uchazeč nemůže doporučení dvou členů zajistit, předloží odborný životopis, na jehož základě posoudí HV přihlášku.
 6. Individuální členství v ČSCH je strukturované - kterýkoliv žadatel, který splňuje obecné podmínky na přijetí, se může stát buď přidruženým, řádným či studentským členem anebo (jako řádný člen) zažádat o zařazení do Profesního klubu chemiků či udělení titulu Evropský chemik (EurChem).
  1. Přidruženým členem ČSCH se může stát kdokoliv, kdo splňuje podmínky přijetí, avšak nemá chemickou kvalifikaci ani praxi.
  2. Členem ČSCH (řádným členem) se může stát kterýkoliv žadatel splňující podmínky přijetí za přidruženého člena, který má řádnou kvalifikaci v kterémkoliv chemickém oboru (vyučen, ÚSO) nebo který pracuje nejméně dva roky v oboru, kde se chemie uplatňuje jako dominantní aspekt či disciplina.
  3. Kterýkoliv řádný člen má právo zažádat o zařazení do „Profesního klubu chemiků” na základě splnění všech požadavků na udělení titulu Evropský Chemik (EurChem) s výjimkou ustanovení o podání žádosti a zaplacení poplatků na udělení titulu Evropský Chemik (EurChem). Zařazení do Klubu je spojeno s vystavením diplomu stvrzujícím splnění profesních kritérií EU. O splnění podmínek rozhodne týž orgán ČSCH, který projednává přihlášky EurChem (National Assessment Panel) či orgán určený HV. Profesní klub chemie není organizační složkou ČSCH, je pouze skupinou označující druh členství. Pokud by titul Evropský Chemik přestal být udělován, může být adekvátně použito poslední platné normy pro jeho udělování či požadavek na tuto kategorii specifikován usnesením HV. Profesní klub chemiků se může ustavit na podobné bázi jako odborná skupina. Členství v klubu je považováno za vyšší formu členství v ČSCH oceňující profesionální kvality člena.
  4. Kterýkoliv řádný člen má právo zažádat o udělení titulu Evropský Chemik (EurChem) prostřednictvím ČSCH. Nositelé titulu EurChem jsou zařazeni do „Profesního klubu chemiků”, pokud o to zažádají.
  5. Kterýkoliv student studující na škole s chemickými obory tvořícími převážnou část studijního plánu se může stát studentským členem ČSCH. Pokud studuje na škole, která nemá převažující chemický profil, připojí k přihlášce písemné zhodnocení svého zájmu o chemii, případně předchozí chemické praxe. Takové členství trvá pouze po dobu řádného studia (neplatí pro studium při zaměstnání) a jeho trvání se obnovuje každoročně na základě „potvrzení o studiu” vydaného školou.
  6. Členství čestné je upraveno zvláštním ustanovením těchto Stanov.
 7. Všichni členové Společnosti, kteří jsou členy v době nabytí platnosti těchto Stanov, se stanou 1. ledna následujícího roku automaticky řádnými členy ČSCH ve smyslu těchto Stanov, resp. studentskými členy.
 8. Přijetí za člena se nezakládá na žádném obecném nároku a rozhodnutí HV je v této otázce konečné.

Článek 7

Kolektivní členství
 1. Kolektivním členem se může stát právnická osoba mající sídlo, registrovanou filiálku nebo zastupitelskou kancelář na území České republiky, která projeví zájem o kolektivní členství podáním písemné či ústní přihlášky.
 2. Součástí přihlášky za kolektivního člena je písemný návrh smlouvy specifikující, za jakých podmínek a jakou formou se právnická osoba bude na činnosti ČSCH podílet.
 3. Výše finančního příspěvku kolektivního člena je závislá na spolupráci kolektivního člena s ČSCH a je dána individuální smlouvou.
 4. Kolektivního člena zastupuje a jedná jeho jménem v záležitostech souvisejících s kolektivním členstvím jeho zmocněnec, kterého právnická osoba jako svého zástupce určí. Pokud jej neurčí, má se za to, že byl určen statutární zástupce.
 5. O přijetí za kolektivního člena rozhoduje HV.
 6. Kolektivní člen stvrdí ve smlouvě, že souhlasí se Stanovami ČSCH a s Etickým kodexem a tyto bude v plném rozsahu dodržovat.
 7. Přijetí za kolektivního člena se nezakládá na žádném obecném nároku a rozhodnutí HV je v této otázce konečné.

Článek 8

Čestné členství
 1. Zvláštní formou individuálního členství je členství čestné. Čestnému členu přísluší všechny výhody členství řádného.
 2. Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční občan, který se významně podílel na rozvoji oboru, zejména však ten, jenž významně přispěl k rozvoji ČSCH.
 3. O přiznání (ale i zrušení) čestného členství rozhoduje HV.
 4. Návrhy na udělení čestného členství může podávat kterýkoliv člen ČSCH.
 5. Čestný člen je zbaven povinnosti platit základní členské příspěvky ČSCH po dobu trvání čestného členství.
 6. Pro čestné členy platí všechna ustanovení jako pro členy individuální, pokud není stanoveno jinak.

Článek 9

Práva člena
 1. Členovi přísluší právo:
  1. podílet se na činnosti ČSCH
  2. všichni členové mají právo volit a být voleni do orgánů ČSCH, pokud není ustanoveno jinak.
  3. být členem jedné nebo několika odborných skupin, jedné z poboček, a dále pracovních komisí, skupin, delegací apod., jmenovaných orgány ČSCH, přičemž podmínky pro takové členství stanoví předsednictvo ČSCH;
  4. podávat návrhy na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných ČSCH;
  5. být informován o pořádání akcí ČSCH a o činnosti ČSCH;
  6. přednostního přijetí na konference, letní školy a další akce (před nečleny);
  7. podílet se na členských výhodách, používat zařízení a služby ČSCH;
  8. po dobu členství vlastnit a používat průkaz/y ČSCH;
  9. zažádat o zařazení do „Profesního klubu chemiků“;
  10. zažádat o udělení titulu Evropský Chemik (EurChem);
  11. čestnému členovi a členu Profesního klubu chemiků přísluší stejná práva jako řádným členům.
 2. Přidruženým a kolektivním členům přísluší:
  1. práva jako členům řádným, kromě (1) b).

Článek 10

Povinnosti člena
 1. Člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy, Etický kodex a usnesení orgánů ČSCH;
  2. odpovědně plnit funkce, které v ČSCH přijal;
  3. pravidelně platit členské příspěvky, pokud se nejedná o čestného člena;
  4. oznámit sekretariátu ČSCH změny vzdělání, osobních údajů a případně i vznik okolností, které mohou být překážkou v jeho členství v ČSCH.

Článek 11

Zánik členství
 1. Členství v ČSCH zaniká:
  1. písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje;
  2. nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, nezaplacení příspěvku na kalendářní rok může být důvodem k omezení členských služeb;
  3. vyloučením člena;
  4. úmrtím.
 2. Člen může být vyloučen pouze ze závažných důvodů, zejména pokud se svým jednáním hrubě zpronevěří občanské nebo profesní etice (Etickému kodexu). O vyloučení rozhoduje HV. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k revizorům ČSCH.
 3. Zánikem členství nejsou nikterak dotčeny právní a ekonomické vztahy člena vůči ČSCH.

Článek 12

Orgány ČSCH, správa Společnosti
 1. Orgány ČSCH, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou:
  1. Hlavní výbor (dále jen HV);
  2. předsednictvo Hlavního výboru (dále jen “předsednictvo");
  3. předseda.
 2. Kontrolním orgánem ČSCH pro činnost hospodářskou a disciplinární jsou revizoři.

Článek 13

Hlavní výbor
 1. HV řídí činnost ČSCH po dobu svého funkčního období, které trvá čtyři roky. HV má 16 členů a 4 náhradníky. Je nejvyšším orgánem Společnosti. HV je povinen stanovit korespondenční formu rozhodování v případě, že o to petiční formou požádá 25 % řádně registrovaných členů se zaplacenými příspěvky.
 2. HV přísluší:
  1. určovat zaměření ČSCH;
  2. volit čestného předsedu (předsedy);
  3. usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;
  4. s konečnou platností rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí předsednictva na základě doporučení revizorů;
  5. volit předsedu ČSCH, místopředsedy, jednotlivé členy předsednictva a jejich náhradníky;
  6. schvalovat průběžné zprávy o činnosti a hospodaření ČSCH, schvalovat zprávu revizorů;
  7. schvalovat výši členského příspěvku (pro všechny druhy členství stejně či rozdílně) a příspěvku a poplatků organizací a orgánů, jichž je ČSCH členem, stanovit zápisné, schvalovat výši členského příspěvku stanovenou za členství ve více odborných skupinách či pobočkách a stvrzovat výši členského interního příspěvku stanovenou pobočkami a odbornými skupinami;
  8. ukládat předsednictvu, pobočkám a odborným skupinám a jejich členům konkrétní úkoly;
  9. povolávat za členy HV nebo za revizory, kteří trvale opustili výkon funkce, náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni;
  10. zřizovat nebo rušit pobočky a stanovovat jejich územní obvod;
  11. zřizovat a rušit pracovní komise a jmenovat jejich členy;
  12. rozhodovat ve věcech členství;
  13. rozhodovat o udělení pamětní medaile ČSCH, Hanušovy medaile, popř. jiných ocenění zasloužilým členům či pracovníkům ČSCH nebo významným domácím či zahraničním pracovníkům v oboru chemie;
  14. schvalovat volební řád;
  15. zabezpečovat přípravu voleb do HV;
  16. potvrzovat správnost výsledků voleb členů HV a jejich náhradníků a revizorů a jejich náhradníků;
  17. zřizovat nebo rušit odborné skupiny;
  18. usnášet se na změnách Stanov, ukáže-li se taková změna nutnou, za podmínky, že je změna předložena k diskusi min. 1 měsíc před zasedáním;
  19. ustanovovat šéfredaktory, redaktory a redakční rady časopisů vydávaných ČSCH a u časopisů spoluvydávaných navrhovat jejich funkcionáře;
  20. provádět výklad Stanov Společnosti;
  21. stanovit, zda příslušná schůze HV je neveřejná a vyloučit z jejího průběhu veřejnost a hosty;
  22. schválit přistoupení ke kolektivním orgánům, sdružením a začlenění do nadnárodních struktur;
  23. stanovit, ve kterých případech mohou určité skupiny kvalifikovaných profesionálů (např. Evropští chemikové při dočasném pobytu v ČR) požívat výhod členů ČSCH.
 3. Schůze HV svolává podle potřeby předseda nebo zastupující místopředseda, nejméně však jedenkrát do roka. Předseda svolá schůzi HV vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů HV. Rozšířeného zasedání HV se zúčastní navíc předsedové poboček a předsedové odborných skupin, z jejich pověření je může zastoupit člen výboru pobočky nebo odborné skupiny. Osoby dle předchozí věty se schůzí účastní s právem hlasovacím, přičemž toto právo patří po jednom hlasu každé pobočce či skupině. Pokud se schůze nezúčastní osobně zvolený předseda skupiny nebo pobočky a vznikne (je vznesena) pochybnost o hlasovacím právu (dostaví se dva ”delegáti” ) účastní se tito schůze pouze se souhlasem HV, avšak toliko s hlasem poradním.
 4. HV předsedá a jeho schůzi řídí předseda, zastupující místopředseda nebo určený člen.
 5. HV je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho řádných členů.
 6. Usnesením HV je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů HV, nebo pro nějž v případě rovnosti hlasů hlasoval předsedající. Usnesením rozšířeného zasedání HV je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných, nebo pro nějž v případě rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
 7. Pokud se na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy hlasuje k některé otázce HV korespondenčně, je hlasování platné, pokud je hlas odevzdán více než 50 % členů HV (rozšířeného HV). Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hlasování elektronickou poštou (či podobnými prostředky), pokud se pro takové hlasování rozhodne HV, nebo pokud si je vyžádá (např. z důvodu časové tísně či operativnosti) předseda nebo jeho zástupce. Hlas odevzdaný elektronickou formou je plně v pravomoci hlasujícího. Uschovává se spolu se zápisy o jednání vytištěný tak, aby obsahoval údaje v hlavičce zprávy, odkud byl odeslán a kdy. Na příští řádné schůzi je vždy nutno elektronické hlasování zhodnotit.

Článek 14

Předsednictvo
 1. Předsednictvo je výkonným orgánem HV po dobu svého funkčního období, které trvá čtyři roky. Předsednictvo je nejvyšším orgánem Společnosti mezi schůzemi Hlavního výboru.
 2. Předsednictvo má šest členů a dva náhradníky, tvoří je předseda ČSCH, dva místopředsedové, hospodář a členové. Členem předsednictva, který není volen, je z titulu své funkce i minulý předseda ČSCH po dobu jednoho volebního období poté, co mu skončil předsednický mandát. Členem předsednictva je z titulu své funkce i šéfredaktor časopisu ČSCH (v době schválení stanov Chemické listy).
 3. Předsednictvu přísluší:
  1. zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti ČSCH, a úkoly, kterými je pověřil HV;
  2. sestavovat a schvalovat plán činnosti ČSCH na následující rok;
  3. sestavovat a schvalovat rozpočet na následující rok;
  4. povolávat za členy předsednictva, kteří trvale opustili funkce, náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni;
  5. v případě potřeby (zejména odborné) kooptovat na dobu do skončení volebního období funkcionáře za členy předsednictva;
  6. ustanovit další funkce v předsednictvu podle potřeby a volit do nich funkcionáře z členů předsednictva;
  7. vydávat a měnit Pravidla pro pořádání akcí;
  8. svěřovat akce pořádané s uvedením ČSCH jako pořadatele do pořadatelství skupině či pobočce (či kolektivu jmenovaném „ad hoc“) s tím, že ve smyslu Pravidel pro pořádání akcí bude o pořádání a hospodaření takové akce uzavřena mezi organizátory a ČSCH smlouva.
 4. Administrativní agendu předsednictva zajišťuje sekretariát ČSCH.
 5. Schůze předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo zastupující místopředseda, nejméně však šestkrát do roka. K jednání mohou být přizváni další členové ČSCH či hosté.
 6. Schůze předsednictva řídí předseda nebo zastupující místopředseda.
 7. Předsednictvo je schopné se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 8. Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů předsednictva, nebo pro něž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
 9. Schůze předsednictva ČSCH jsou neveřejné, není-li stanoveno jinak. Obsah jednání může být stanoven usnesením „pouze pro vnitřní potřebu“ HV.
 10. Pokud na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy hlasuje k některé otázce předsednictvo korespondenčně, je hlasování platné, pokud je hlas odevzdán více než 50 % jeho členů. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hlasování elektronickou poštou (či podobnými prostředky), pokud se pro takové hlasování rozhodne předsednictvo nebo pokud si je vyžádá (např. z důvodu časové tísně či operativnosti) předseda nebo jeho zástupce. Odevzdat hlas elektronickou formou je plně v pravomoci hlasujícího. Uschovává se spolu se zápisy o jednání vytištěný tak, aby obsahoval údaje v hlavičce zprávy, odkud byl odeslán a kdy. Na příští řádné schůzi je vždy nutno elektronické hlasování zhodnotit.

Článek 15

Předseda
 1. Předseda ČSCH je mezi schůzemi předsednictva a HV nejvyšším představitelem ČSCH a řídí veškerou činnost Společnosti. Předseda ČSCH je statutárním zástupcem Společnosti.
 2. Předseda je volen na stejné funkční období jako HV a jeho předsednictvo, přičemž jeden člen může být zvolen do této funkce pouze ve dvou za sebou jdoucích volebních obdobích. Volební období jsou období mezi řádnými i mimořádnými volbami HV a předsednictva. Po uplynutí volebního období se předseda automaticky bez volby stává členem předsednictva na další volební období.
 3. Zastupování nepřítomného předsedy je řízeno pořadím 1. a 2. místopředseda, hospodář. V případě jejich nepřítomnosti může být předsedou pověřen zastupováním kterýkoliv člen předsednictva. Pokud předseda nikoho nepověřil (pověření není přítomným známo), zastupuje předsedu nejstarší z přítomných členů předsednictva; v případě shody rozhodne los.
 4. Je-li potřeba podpis či přítomnost zástupce najednou s podpisem či přítomností hospodáře (či jiného funkcionáře), je vyloučeno, aby hospodář (funkcionář) v takovém případě zastupoval předsedu.
 5. V rámci průběhu voleb může kterýkoliv člen ČSCH navrhnout předsednictvu za předsedu kteréhokoliv z kandidátů HV. Takový návrh je pro předsednictvo významným pomocným argumentem.

Článek 16

Revizoři - Dozorčí rada
 1. Dohled nad hospodářskou činností ČSCH vykonávají tři revizoři ČSCH tvořící Dozorčí radu.
 2. Revizoři podávají zprávu o hospodaření HV, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.
 3. Revizoři rozhodují kolektivně i o všech podáních a stížnostech na práci kteréhokoliv orgánu ČSCH. Rozhodují i o odvolání, jako např. proti vyloučení z řad členů ČSCH.

Článek 17

Volby HV a revizorů (dozorčí rady)
 1. Volby členů HV, náhradníků HV, revizorů a jejich náhradníků jsou tajné. Řídí se volebním řádem stanoveným předsednictvem.
 2. Volby řídí nejméně tříčlenná volební komise zvolená HV, její člen nemůže být zařazen na kandidátní listinu.
 3. Počet kandidátů není omezen, návrhy mohou předkládat pobočky, odborné skupiny i jednotliví členové. Zařazení do kandidátní listiny je podmíněno písemným souhlasem navrhovaného.
 4. O výsledku voleb rozhoduje počet kladných hlasů u každého navrženého.
 5. Volby mohou být provedeny korespondenčně. V případě korespondenčních voleb HV a Dozorčí rady jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počet hlasů ve stanoveném časovém limitu (rozhoduje poštovní razítko). Minimální počet hlasujících není stanovován. Předpokladem vyhlášení korespondenčních voleb je rozeslání hlasovacích lístků a kandidátky všem členům ČSCH v dostatečném časovém předstihu, stanoveném volebním řádem.

Článek 18

Dokumentace o jednání orgánů ČSCH
 1. O jednání všech orgánů ČSCH se vedou písemné zápisy. Pokud je zápis pořízen elektronicky, musí být převeden do tištěné formy.
 2. Zápisy jsou stran pravosti a správnosti stvrzovány podpisem vedoucího funkcionáře a zapisovatele. Každý zápis musí být stvrzen na následující schůzi jedním bodem zápisu.

Článek 19

Pobočky a odborné skupiny
 1. Činnost pobočky řídí její výbor volený na čtyřleté období členy pobočky.
 2. Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a hospodáře, ale může mít na základě usnesení členů pobočky i větší počet členů.
 3. Činnost odborné skupiny řídí výbor volený na čtyřleté období členy, kteří se podle svého odborného zájmu do odborné skupiny přihlásili.
 4. Výbor odborné skupiny se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a hospodáře, ale může mít na základě usnesení členů odborné skupiny i větší počet členů.
 5. Výbory poboček a odborných skupin předkládají na vyžádání zprávu o činnosti HV a jsou mu v rozhodovacím procesu podřízeny.
 6. Pobočky a odborné skupiny mohou stanovit interní členský příspěvek, který člen zaplatí spolu s příspěvkem ČSCH a který tvoří prostředky pobočky či skupiny na vlastní činnost. Pobočkám a odborným skupinám neplynou žádné nároky na členský příspěvek nebo jeho část.
 7. Pobočky a odborné skupiny hospodaří s vlastními prostředky, mohou požádat HV o povolení zřízení vlastních běžných účtů.
 8. Pobočky a odborné skupiny pořádají akce (konference, semináře). Pravidla pořádání akcí pod logem ČSCH jsou v kompetenci HV, které je povinno je formou obvyklou zveřejnit.
 9. Výtěžek z těchto akcí používají pro vlastní činnost.
 10. Pobočky (skupiny) hospodaří v rámci “podúčtu” ČSCH a odpovídají se za svoje hospodaření HV a jeho hospodáři. Pobočky hospodaří výhradně do výše aktiv na hotovosti a na účtu pobočky a odborné skupiny. Překročení tohoto pravidla může být hodnoceno HV jako přestupek proti finančním pravidlům ČSCH, pokud nebude majetkovým deliktem či trestným činem.
 11. Za hospodaření poboček a odborných skupin nese osobní odpovědnost (do výše přijatých závazků) příslušný funkcionář pobočky a odborné skupiny a její předseda rovným dílem.
 12. Volební období výborů poboček a odborných skupin může být synchronní s volebním obdobím vedení Společnosti.
 13. Pobočky a odborné skupiny nemají právní subjektivitu a zodpovídají se ze své činnosti a hospodaření HV a předsednictvu ČSCH.

Článek 20

Pracovní komise
 1. Pro plnění konkrétních úkolů mohou orgány ČSCH jmenovat pracovní komise složené z členů ČSCH. Do pracovních komisí mohou být jako odborní poradci přizváni i nečlenové ČSCH. Komise jednají podle pokynů orgánů ČSCH, které je zřídilo.

Článek 21

Medaile České společnosti chemické
 1. Medaile České společnosti chemické je udělována chemikovi, lékaři, či odborníkovi v přírodních vědách, který provozuje činnost na významné odborné úrovni. Současně musí být osobou, která se zasloužila o činnost ČSCH.
 2. Návrh na udělení Medaile České společnosti chemické může předložit každý člen či orgán ČSCH.
 3. O udělení Medaile České společnosti chemické rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn, může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny

Článek 22

Hanušova pamětní medaile
 1. Hanušova pamětní medaile je udělována významným domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich odborné nebo pedagogické činnosti.
 2. Návrh na udělení Hanušovy pamětní medaile může předložit každý člen či orgán ČSCH.
 3. O udělení Hanušovy pamětní medaile rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn, může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Článek 23

Cena Vojtěcha Šafaříka
 1. Cena Vojtěcha Šafaříka je udělována významným domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich zásluh o rozvoj ČSCH, chemických spolků a organizací a propagaci chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti.
 2. Návrh na udělení Ceny Vojtěcha Šafaříka může předložit každý člen či orgán ČSCH.
 3. O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn, může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny či místní pobočky.

Článek 24

Cena Otto Wichterla
 1. Cena Otto Wichterla je udělována významným zahraničním pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich zásluh o rozvoj české vědy.
 2. Návrh na udělení Ceny Otto Wichterla může předložit každý člen či orgán ČSCH.
 3. O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn, může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Článek 25

Cena Viléma Baura
 1. Cena Viléma Baura je udělována významným učitelům všech typů škol za přínos k výuce chemie.
 2. Návrh na udělení Ceny Viléma Baura může předložit každý člen či orgán ČSCH.
 3. O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn, může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Článek 26

Cena Karla Preise
 1. Cena Karla Preise je udělována za nejlepší práci či článek otištěný v ročníku Chemických listů.
 2. Návrh na udělení Ceny Karla Preise může podat kterýkoliv člen ČSCH.
 3. O udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických listů.

Článek 27

Ocenění Společnosti
 1. Společnost může cestou usnesení HV ocenit zásluhy jednotlivců i kolektivů, případně zřídit další ceny a ocenění formou usnesení HV.
 2. Předseda ČSCH může v případech, kdy je takové ocenění vhodné, udělit Diplom/Česné uznání předsedy ČSCH. O udělení tohoto ocenění rozhoduje předseda. O ocenění informuje na příští schůzi předsednictvo.
 3. Příkladem takového uznání, kterým však není odst. (1) ani (2) nikterak omezen, je „Čestné uznání za záslužnou práci pro ČSCH“, které bylo zřízeno v roce 1982 s cílem ocenění záslužné práce těch členů a pracovníků Společnosti, kteří se přímo nepodílejí na (její) odborné a výzkumné práci.

Článek 28

Zvolení čestným předsedou
 1. Předsedy ČSCH, jejichž mandát vypršel a kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj a práci ČSCH, může HV zvolit do doživotní čestné funkce “čestného předsedy ČSCH”.
 2. Čestný předseda ČSCH má právo zúčastňovat se všech schůzí ČSCH tak, jako předseda, avšak pouze s hlasem poradním.
 3. Počet současně udělených titulů „čestný předseda ČSCH“ není omezen.

Článek 29

Hospodaření
 1. K hospodářskému zajištění činnosti ČSCH slouží:
  1. členské příspěvky,
  2. majetek ČSCH, movitý i nemovitý a výnosy z něj,
  3. příjmy plynoucí z činnosti ČSCH, přičemž podnikání je zásadně vymezeno článkem 2 (2), ostatní příležitostná výdělečná činnost je považována výlučně za činnost doplňkovou;
  4. prostředky a dotace z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů, sponzorů a nadací;
  5. dary a dědictví, příspěvky z výtěžku z loterií.
 2. Při hospodaření se ČSCH řídí obecně závaznými právními předpisy a interními pravidly, která musí být s obecně platnými právními předpisy v souladu.

Článek 30

Závěrečná ustanovení
 1. ČSCH zastupuje a jejím jménem jedná předseda. Podepisuje se tak, že k názvu ČSCH připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 2. HV může zmocnit též jiné členy předsednictva, popřípadě další členy ČSCH, aby ve vymezeném rozsahu jednali jménem ČSCH. Členové s tímto zmocněním připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.
 3. Tajemník ČSCH – vedoucí sekretariátu je ze své funkce zmocněn zastupovat Společnost při otevírání a uzavírání účtů a podúčtů Společnosti a jejích organizačních součástí.
 4. Usnesení orgánů ČSCH, jež se týkají jejích členů, se oznamují členům dopisy nebo členskými zprávami či informa¬cemi v členském časopisu nebo jiném odborném, popřípadě denním tisku či elektronickou poštou a na webových stránkách Společnosti.
 5. Stanovy jsou závazné pro všechny složky ČSCH. Organizační složky ČSCH nevytváří vlastní dokumenty na úrovni stanov. Pokud by tak učinily a kterákoliv část by odporovala těmto Stanovám, zákonům a platným nařízením, je taková norma automaticky neplatná. Její neplatnost potvrdí HV.
 6. Tyto Stanovy nabývají účinnosti po schválení HV a registrací. Zároveň pozbývají platnosti Stanovy předchozí.

Článek 31

Zánik ČSCH
 1. V případě zániku České společnosti chemické přechází veškerý její majetek po vyrovnání závazků a pohledávek na Českou společnost pro průmyslovou chemii.