Medaile České společnosti chemické


Medaile České společnosti chemické, kterou ve smyslu čl. 27 Stanov zřídil 12. května 2008 Hlavní výbor ČSCH, na základě doporučení předsednictva z 11. dubna 2008, jako jedno z nejvyšších vyznamenání Společnosti.

1/ Medaile ČSCH může být udělena pouze bona fide chemikovi, či výjimečně lékaři či odborníkovi v přírodních vědách, který provozuje odbornou činnost na významné odborné úrovni (hodnoceno například pomocí WOS, či podobného, uznávaného, kriteria), je významným odborníkem z praxe (hodnotí se realizované patenty a technická řešení) či je významným pedagogem (hodnotí se přínos výuce chemie).

2/ Medaile je udělována osobám, které se nějakým způsobem zasloužily o činnost ČSCH.

3/ Obě výše uvedené podmínky musí platit současně a ani jednu není možno pominout či něčím nahradit.

4/ Návrh na udělení Medaile může podat kterýkoliv člen ČSCH sekretariátu Společnosti.

5/ Medaile se zpravidla uděluje při slavnostní příležitosti (zahájení Sjezdu, mezinárodní konference atd.).
Sekretariát Společnosti vede registr nositelů medaile a publikuje jej vhodným způsobem.

6/ O udělení Medaile rozhoduje Hlavní výbor.

Autorem medaile je jeden z nejlepších medailérů u nás, autor řady mincí, medailí, universitních insignií atd.atd. akademický sochař Vladimír Oppl. Ražbu provedl pan Petr Kazda ve firmě Triga-K.

Návrhy na ocenění musí být předkládány na sekretariát Společnosti k 30.6. a 31.12., aby o nich mohlo být hlasováno v průběhu zasedání Hlavního výboru.

Nositelé ceny:

01/ 2008 Lehn, Jean-Marie
02/ 2008 Šimánek, Vilím
03/ 2011 Havlas, Zdeněk