Medaile Vladimíra Majera


Prof. Ing. Dr. Vladimír Majer, DrSc. narozen 19. 3. 1903 zemřel 5. 7. 1998.

Medaili Vladimíra Majera uděluje odborná skupina Jaderná chemie České společnosti chemické osobám, které se významně zasloužily o rozvoj jaderné chemie nebo rozhodným způsobem přispěly k rozvoji některé její oblasti.

Medaile nese portrét Vladimíra Majera, na reversu je vyryto jméno vyznamenané osoby a letopočet jejího udělení. Medaile se uděluje na Valném shromáždění odborné skupiny nebo odborných setkáních (konferencích, seminářích) pořádaných za účasti odborné skupiny. Medaili lze udělit i významným zahraničním pracovníkům při jejich návštěvě České republiky. Spolu s medailí se vyznamenanému předá diplom, na kterém je specifikován důvod jejího udělení. Návrh na udělení Medaile Vladimíra Majera může podat kterýkoli člen České společnosti chemické, návrhy se podávají do 30. června každého roku výboru odborné skupiny. Podávají se písemně a musí obsahovat jméno navrhovaného a zdůvodnění návrhu. Návrh posuzuje komise složená z předsedy a dvou členů výboru odborné skupiny. Definitivní výběr provede na návrh uvedené komise výbor odborné skupiny a předloží jej k potvrzení předsednictvu Hlavního výboru České společnosti chemické. Nositelé medaile jsou evidováni v Knize nositelů Medaile Vladimíra Majera.

Prvými nositeli Medaile Vladimíra Majera se stali:

2014 prof. Ing. Petr Beneš, DrSc. (in memoriam) Za celoživotní přínos pro rozvoj jaderné chemie v Československu a České republice.