"Cena Shimadzu" pro mladé chemiky a biology

Firma Shimadzu vyhlašuje každoročně ve spolupráci s Českou společností chemickou cenu pro mladé vědecké pracovníky. Cena je udělována ve formě finanční prémie pro nejlepší přihlášenou práci v chemii zahrnující použití instrumentální analýzy. Soutěž je vyhlašována každoročně. Konference je určena mladým vědeckým pracovníkům a je sponzorována firmou Shimadzu.

Byly uděleny tyto ceny:

XXI. 2011 Juraj Piešťanský Spojenie separačných techník izotachoforézy a kapilárnej zónovej elektroforézy s laserom indukovanou fluorescenčnou detekciou pre vysokocitlivé stanovenie chinínu v klinických matriciach, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

XX. 2010 Miroslava Halašiová Automatizovaná analýza v spájaní izotachoforéza-zónová elektroforéza v kapilárách, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko

XI. 2009 Mgr. Jakub Hraníček, Stanovení ultrastopových koncentrací asenu a selenu v pitných vodách metodou EcHG-QFAAS, PřF UK Praha

X. 2008 Ing. Hana Žabová Photocatalytic reactions in a microwave field using an using an electrodeless discharge lamp,
Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i. Praha

IX. 2007 RNDr. Jakub Reiter, Ph.D., Li+ a H+ vodivé polymerní elektrolyty s kovalentně vázanými anionty, Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i.

VIII. 2006 RNDr. Jan Petr, On-line prekoncentrace slabých elektrolytů pomocí elektrokinetické akumulace kapilární elektroforézou, PřF UP Olomouc

VII. 2005 Mgr. Karolina Pecková, New electrode materials and arrangements in electroanalysis of biological active compounds, Universita Karlova, PřF, Katedra analytické chemie

VI. 2004 Mgr. Pavel Řehulka, The influence of nonspecific cleavage sites on identification of low molecular mass proteins by MALDI/TOF MS with seamless postsource decay fragment ion analysis, Ústavu analytické chemie AV ČR Brno

V. 2003 Ing. Barbora Maralíková, Využití spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií pro stanovení a studium cannabinoidů v tělních tekutinách, Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

IV. 2002 Ing. Hana Petříčková, RTG – strukturní analýza morfinanových alkaloidů, Ústav chemie pevných látek VŠCHT Praha

III. 2001 Ing. Lenka Hykrdová, Ph.D., Degradace supramolekulárních komplexů typu “host-hostitel” fotoindukovaná Fe(III): Vliv komplexu na reaktivitu molekuly “hosta”, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze

II. 2000 Lenka Jonášová, Tvorba apatitu na chemicky upraveném titanu, Ústav skla a keramiky VŠCHT, viz Jonášová L., Strnad J.: Chem. Listy 94, 775-778 (2000)

I. 1999 Kateřina Kurečková, Aleš Eisner, Využití extrakce rozpouštědlem pro isolaci aditiv z jednosložkových bezdýmných prachů. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie